The Greenbee

Huisregels

Huisregels

thegreenbee.nl heeft met grote zorgvuldigheid de huisregels opgesteld over rechten en plichten van de bezoekers en de redactie van thegreenbee.nl: het privacy-statement, de gebruiksvoorwaarden, de disclaimer en de gedragscode redactie.

Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website. Middels registratie als lid verklaart de Gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden.

Definities

thegreenbee.nl: The Green Bee, Natuursteen 18 3991 SP Houten. De The Green Bee is opgericht met als doel internet gemeenschappen te creëren waar gebruikers onderling informatie en ideeën rondom lokaal geproduceerd voedsel kunnen uitwisselen. Het uiteindelijke doel is de sociale cohesie in Nederland te versterken door de leden een bijdrage te laten leveren aan gezonde voeding, het milieu te sparen, het ondersteunen van de lokale economie, het instandhouden van oude voedsel rassen, het waarderen van producenten voor hun werk en geld te besparen. Content: de voor de Gebruiker toegankelijke informatie en materiaal dat op de Website is geplaatst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst, beeld en geluid. Gebruiker: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft geregistreerd op de Website, of anderszins gebruik maakt van de Website. Website: thegreenbee.nl

De Gebruiker

thegreenbee.nl onderscheidt verschillende gebruikers 1) consumenten, 2) producenten, 3) bezoekers.

Na registratie op de Website kan de geregistreerd gebruiker Content inzien en plaatsen.

De gast kan berichten lezen door eenmalig zijn of haar postcode achter te laten op de Website. Plaatsen van Content kan hij of zij enkel door bij iedere plaatsing zijn of haar e-mailadres achter te laten.

Minderjarigen mogen enkel Gebruiker worden met toestemming van hun ouders of voogd.

Voor het registreren als Gebruiker is het noodzakelijk dat de Gebruiker zijn persoonsgegevens invult op de Website. Op deze gegevens is de Privacy Statement van thegreenbee.nl, zoals opgenomen op thegreenbee.nl van toepassing.

Gedragscode

De Gebruiker kent de doelstelling van thegreenbee.nl en zal op de Website handelen in de geest van deze doelstelling.

Het is niet toegestaan de Website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden en de Redactionele Gedragscode, de wet en/of andere toepasselijke regelgeving. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen:

  • het plaatsen van uitingen met een racistisch, discriminatoir, erotisch, of beledigend karakter.
  • het lastig vallen of zwart maken van derden, het verspreiden van leugens, het misbruik maken van andermans gegevens en het inbreuk maken op andermans privacy.
  • spamming en het verspreiden van virussen.
  • het plaatsen van berichten die niet voedselgerelateerd zijn.
  • het inbreuk maken op auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten van derden;

Op de Website mogen geen commerciële uitingen worden geplaatst anders dan op de daarvoor bestemde pagina's.

Content die naar mening van thegreenbee.nl in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden kan door thegreenbee.nl zonder voorafgaande aankondiging worden verwijderd.

thegreenbee.nl kan het gebruik van de Website (tijdelijk) ontzeggen aan Gebruikers die in strijd handelen met de Gebruiksvoorwaarden.

Bij verdenking kan thegreenbee.nl aangifte doen van strafbare feiten.

De redactie van thegreenbee.nl doet haar best de Content te monitoren en bewaken, thegreenbee.nl kan echter niet garanderen dat de redactie steeds alle Content heeft gezien.

De redactie van thegreenbee.nl stelt het derhalve op prijs indien zij via de site op de hoogte wordt gesteld indien Content wordt aangetroffen die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden.

Auteursrechten

De auteursrechten op het uiterlijk en de inhoud van de Website liggen bij thegreenbee.nl, de auteursrechten op de Content liggen bij degene die de Content heeft geplaatst.

De Gebruiker verleent hierbij aan thegreenbee.nl het recht om de Content naar eigen inzicht te bewerken, verveelvoudigen en openbaar te maken op, en te verwijderen van de Website, alsmede om de Content aan derden ter beschikking te stellen en/of te gebruiken ter promotie van thegreenbee.nl.

De Gebruiker doet hierbij, voorzover mogelijk, afstand van zijn persoonlijkheidsrechten op grond van artikel 25 lid 1 onder a, b en c van de Auteurswet.

Aansprakelijkheid

thegreenbee.nl garandeert niet dat de Website altijd bereikbaar en/of de Content altijd beschikbaar is.

De Website kan (hyper)links naar andere websites en RSS-feeds van andere websites bevatten die niet onder controle staan van thegreenbee.nl. thegreenbee.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en het gebruik van Content. thegreenbee.nl is niet aansprakelijk voor alle gevolgen en eventuele schade die de Gebruiker of een derde mocht lijden ter zake van (het gebruik van) de Website, tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van thegreenbee.nl. De Gebruiker zal thegreenbee.nl vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.

In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van thegreenbee.nl te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van thegreenbee.nl aanspraak geeft.

Slotbepalingen

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Een eventuele wijziging wordt vooraf aangekondigd op de Website.

The Green Bee is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van The Green Bee vooraf is niet-persoonlijk gebruik niet toegestaan. Het is dus niet toegestaan The Green Bee te vullen met scripts, software, meta-zoekmachines, agents, enz.

1 september 2010
© The Green Bee 2010

Privacy Statement

thegreenbee.nl dient als informatieplatform dat vraag en aanbod van eerlijk voedsel verzameld. Je kunt deze website bezoeken en gebruiken als gast, geregistreerd gebruiker of als producent. Als je van deze website gebruik maakt, stem je in met het Privacy Statement. Op onze registratiepagina vragen wij je enige gegevens over jezelf te verstrekken, zoals jouw emailadres, voor- en achternaam en mogelijk ook geboortedatum, geslacht, adres, postcode en (mobiel) telefoonnummer. Daarnaast kun je via de website zelf enige persoonlijke gegevens verstrekken, zoals jouw emailadres, aanbiedingen in jouw buurt, foto's en ander nieuws of mededelingen die je wilt uitwisselen met andere leden. thegreenbee.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. thegreenbee.nl is de verantwoordelijke instelling voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • uitwisseling van berichten, aanbiedingen met andere The Green Bee gebruikers;
  • informatievoorziening over jouw producten;
  • uitvoering van enquêtes;
  • verbetering en beveiliging van deze website; en
  • registreren van bezoekersgegevens van (onderdelen van) de website en samenstellen van gebruiksstatistieken.

Jouw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij verstrekken jouw gegevens niet zonder toestemming aan derden.

Via deze website maken wij gebruik van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan deze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter voorkomen dat je niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. The Green Bee is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Je kunt jouw eigen gegevens opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al je vragen over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met info@thegreebee.nl

1 september 2010

© The Green Bee

Disclaimer

The Green Bee heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en is The Green Bee niet aansprakelijk voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de inhoud van deze website.

Deze website kan (hyper)links naar andere websites en RSS-feeds van andere websites bevatten die niet onder controle staan van The Green Bee. The Green Bee is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de Privacy Statement.

De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot deze website behoren toe aan The Green Bee of haar licentiegevers.

1 september 2010

© The Green Bee